Zasady i Warunki

Chipsmall prowadzi stronę internetową www.chipsmall-pl.com w celu zapewnienia dostępu online do informacji o produktach dostępnych w Chipsmall („produkt”) oraz w celu ułatwienia zakupu produktów („Usługa”). Niniejsze Warunki Użytkowania wraz z Warunkami Zamówienia zwane są dalej „Umową”. Korzystając z Chipsmall, zgadzasz się na każdy z poniższych warunków określonych w niniejszym dokumencie („Warunki użytkowania”). Zamawiając Produkty, zgadzasz się z Warunkami Użytkowania oraz Warunkami Zamówień przedstawionymi poniżej. Chipsmall zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Umowy w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia. Korzystanie z Witryny po każdej takiej modyfikacji oznacza zgodę na przestrzeganie i związanie się zmodyfikowaną Umową. Data ostatniej zmiany niniejszej Umowy została podana poniżej.

1. Własność intelektualna.
Usługa, Witryna i wszystkie informacje i / lub treści, które widzisz, słyszysz lub w inny sposób doświadczasz w Witrynie („Treść”) są chronione przez chińskie i międzynarodowe prawa autorskie, znaki towarowe i inne prawa i należą do firmy Chipsmall lub jej spółki dominującej , partnerzy, podmioty stowarzyszone, współpracownicy lub strony trzecie. Chipsmall udziela ci osobistej, nieprzenoszalnej, niewyłącznej licencji na korzystanie z Witryny, Usługi i Treści w celu drukowania, pobierania i przechowywania części Treści, które wybrałeś, pod warunkiem, że: (1) używasz tylko tych kopii Treści do własnych wewnętrznych celów biznesowych lub do osobistego, niekomercyjnego użytku; (2) nie kopiować ani nie publikować Treści na żadnym komputerze sieciowym ani nie przesyłać, rozpowszechniać ani rozpowszechniać Treści w jakichkolwiek mediach; (3) nie modyfikować ani nie zmieniać Treści w żaden sposób ani nie usuwać ani nie zmieniać żadnych informacji o prawach autorskich lub znakach towarowych. Niniejsza licencja nie powoduje przeniesienia na Ciebie żadnych praw, tytułów ani udziałów w jakichkolwiek pobranych Treściach lub materiałach. Firma Chipsmall zastrzega sobie pełny tytuł i pełne prawa własności intelektualnej do wszelkich Treści pobieranych z Witryny, z zastrzeżeniem tej ograniczonej licencji, aby użytkownik mógł wykorzystywać Treści do celów osobistych zgodnie z niniejszym opisem. Nie możesz używać żadnych znaków lub logo pojawiających się w Witrynie bez pisemnej zgody właściciela znaku towarowego, z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez obowiązujące prawo. Zabrania się kopiowania, zdrapywania ani umieszczania w ramkach strony głównej ani żadnych innych stron tej Witryny na żadnej innej witrynie internetowej lub stronie internetowej. Użytkownik nie może łączyć „głębokich linków” z Witryną, tj. Tworzyć łącza do tej witryny, które omijają stronę główną lub inne części Witryny bez pisemnej zgody.

2. Wyłączenie gwarancji.
Firma Chipsmall nie udziela żadnych wyraźnych, dorozumianych gwarancji ani oświadczeń w odniesieniu do żadnego produktu ani w odniesieniu do witryny, usługi lub treści. Chipsmall wyraźnie zrzeka się wszelkich gwarancji, wyraźnych, dorozumianych, ustawowych lub innych, w tym między innymi dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, tytułu prawnego i braku naruszenia w odniesieniu do produktów, witryny, usługi i treść. Chipsmall nie gwarantuje, że funkcje wykonywane przez witrynę lub usługę będą nieprzerwane, terminowe, bezpieczne lub wolne od błędów, ani że wady witryny lub usługi zostaną naprawione. Chipsmall nie gwarantuje dokładności ani kompletności treści ani że jakiekolwiek błędy w treści zostaną poprawione. Witryna, usługa i zawartość są udostępniane na zasadzie „tak jak jest” i „w miarę dostępności”. W Chipsmall adresy IP odwiedzających są okresowo przeglądane i analizowane wyłącznie w celu monitorowania i skutecznego ulepszania naszej witryny internetowej. nie będą udostępniane poza Chipsmall. Podczas wizyty w witrynie internetowej możemy poprosić Cię o podanie informacji kontaktowych (adres e-mail, numer telefonu, numer faksu i adresy do wysyłki / rozliczenia). Te informacje są zbierane dobrowolnie - i tylko za Twoją zgodą.

3. Ograniczenie odpowiedzialności.
W żadnym wypadku firma Chipsmall nie ponosi odpowiedzialności wobec kupującego ani osoby trzeciej za jakiekolwiek szkody pośrednie, przypadkowe, szczególne, wynikowe, karne lub przykładowe (w tym między innymi utracone zyski, utracone oszczędności lub utratę możliwości biznesowych) wynikające z lub związane z do; (I) jakikolwiek produkt lub usługa dostarczana lub która ma być dostarczona przez Chipsmall, lub korzystanie z niemożności korzystania z nich; (II) korzystanie lub niemożność korzystania z witryny, usługi lub treści; (III) Wszelkie transakcje przeprowadzane za pośrednictwem witryny lub ułatwiane przez tę witrynę; (IV) Wszelkie roszczenia związane z błędami, pominięciami lub innymi nieścisłościami w witrynie, usłudze i / lub treści; (V) Nieautoryzowany dostęp lub aliteracja Twoich transmisji lub danych; (VI) Oświadczenia lub zachowanie osób trzecich w witrynie lub usłudze; (VII) Wszelkie inne kwestie związane z produktami, witryną, usługą lub treścią, nawet jeśli firma Chipsmall została poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód.

Jedynym obowiązkiem i odpowiedzialnością firmy Chipsmall za wady produktu jest, według uznania Chipsmall, wymiana takiego wadliwego produktu lub zwrot klientowi kwoty zapłaconej przez klienta, dlatego w żadnym wypadku odpowiedzialność Chipsmall nie może przekroczyć ceny zakupu kupującego. Powyższe środki zaradcze wymagają pisemnego zawiadomienia kupującego o wadzie i zwrotu wadliwego produktu w ciągu sześćdziesięciu (30) dni od zakupu. Powyższe środki zaradcze nie mają zastosowania do produktów, które zostały poddane niewłaściwemu użyciu (w tym między innymi wyładowaniom statycznym), zaniedbaniu, wypadkowi lub modyfikacji, ani do produktów, które zostały przylutowane lub zmienione podczas montażu lub w inny sposób nie nadają się do przetestowania. Jeśli jesteś niezadowolony z witryny, usług, treści lub warunków użytkowania, jedynym i wyłącznym środkiem zaradczym jest zaprzestanie korzystania z witryny. Korzystając z witryny, potwierdzasz, że korzystasz z niej na własne ryzyko.

Warunki zamówienia

Wszystkie zamówienia złożone za pośrednictwem Witryny lub katalogu drukowanego podlegają warunkom niniejszej Umowy, w tym następującym Warunkom zamówienia. Żadna zmiana, modyfikacja, usuwanie lub modyfikacja jakiejkolwiek z niniejszej Umowy nie jest dozwolona bez pisemnej zgody upoważnionego przedstawiciela Chipsmall. Wszelkie domniemane zmiany przedłożone przez kupującego w jakiejkolwiek dodatkowej dokumentacji są niniejszym wyraźnie odrzucane. Zamówienia złożone na formularzach odbiegających od niniejszych warunków mogą zostać przyjęte, ale wyłącznie na podstawie przeważających warunków niniejszej Umowy.

1. Weryfikacja i akceptacja zamówienia.
Kiedy składasz zamówienie, możemy zweryfikować Twoją metodę płatności, adres wysyłki i / lub numer NIP, jeśli taki istnieje, przed przetworzeniem Twojego zamówienia. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Witryny jest ofertą zakupu naszych Produktów. Chipsmall może przyjąć Twoje zamówienie, przetwarzając Twoją płatność i wysyłając Produkt, lub może z dowolnego powodu odmówić przyjęcia zamówienia lub dowolnej części zamówienia. Żadne zamówienie nie zostanie uznane za przyjęte przez Chipsmall, dopóki Produkt nie zostanie wysłany. Jeśli odmówimy przyjęcia zamówienia, spróbujemy powiadomić Cię o tym za pomocą adresu e-mail lub innych informacji kontaktowych, które podałeś w zamówieniu.

2. Komunikacja elektroniczna.
Kiedy składasz zamówienie za pośrednictwem Witryny, jesteś zobowiązany do podania prawidłowego adresu e-mail, którego możemy używać do komunikowania się z Tobą w sprawie statusu Twojego zamówienia, doradzania w sprawie wysyłki produktów zamówionych u klienta oraz do przekazywania wszelkich innych powiadomień , ujawnienia lub inne informacje dotyczące zamówienia.

3. Ceny.
Wycena witryny Chipsmall i powiązane usługi są obliczane tylko w dolarach amerykańskich i rozliczenie waluty, jeśli waluta amerykańska nie jest objęta zakresem użytkowania klientów krajowych lub regionalnych, prosimy o kurs wymiany dla odpowiedniej konwersji zgodnie z ich własnym krajem lub regiony. Wszystkie ceny podane są w dolarach amerykańskich.

4. Informacje o produkcie.
Witryna Chipsmall typu produktu, opis i parametry produktu, odpowiednie zdjęcia, filmy i inne informacje są dostarczane przez Internet i odpowiednich dostawców. Witryna Chipsmall nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, integralność, legalność lub autentyczność informacji. Ponadto strona Chipsmall lub jakiekolwiek wykorzystanie informacji firmowych i związane z nimi ryzyko na tej stronie nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

5. Płatność.
Chipsmall oferuje kilka wygodnych metod płatności w dolarach amerykańskich, w tym PAYPAL, karta kredytowa, karta Master Card, VISA, American Express, Western Union, przelew bankowy. Płatności należy dokonać w walucie, w której zostało złożone zamówienie. Jeśli masz inne warunki płatności, skontaktuj się z obsługą klienta Chipsmall pod adresem [email protected].

6. Opłaty za wysyłkę.
Koszty wysyłki lub frachtu, ubezpieczenie i opłaty celne w miejscu docelowym zostaną opłacone przez klientów.

7. Opłata bankowa.
Za przelew bankowy pobieramy opłatę bankową w wysokości 35,00 USD, w przypadku PAYPAL i karty kredytowej pobieramy 5% opłaty za usługę od całkowitej kwoty, w przypadku western union nie ma opłaty bankowej.

8. Opłata manipulacyjna.
Nie ma minimalnej kwoty zamówienia ani opłaty manipulacyjnej.

9. Zasady dotyczące uszkodzeń i zwrotów ładunku.
Jeśli otrzymasz towar, który został uszkodzony w transporcie, ważne jest, aby zachować nienaruszone opakowanie, opakowanie i części. Prosimy o natychmiastowy kontakt z obsługą klienta Chipsmall, aby złożyć reklamację. Wszystkie zwroty powinny być dokonane w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury i zawierać numer oryginału faktury, certyfikat karty gwarancyjnej, zdjęcie części oraz krótkie wyjaśnienie lub raport z testu powodu zwrotu. Zwroty nie będą przyjmowane po 30 dniach. Zwracany towar musi być w oryginalnym opakowaniu iw stanie nadającym się do ponownej sprzedaży. Części zwrócone z powodu błędu klienta w momencie wyceny lub sprzedaży nie będą akceptowane.

10. Problem celny.
Oferty Chipsmall są cenami FOB, nie ponosimy odpowiedzialności za odprawę celną krajów docelowych.Jeśli części klienta zostały zatrzymane lub zajęte przez lokalne zwyczaje klienta, Chipsmall może dostarczyć klientom niektóre dokumenty, ale Chipsmall nie ponosi odpowiedzialności za odprawę celną, Chipsmall nie płaci cła Opłaty, obowiązkiem klienta jest oczyszczenie części z lokalnych zwyczajów klienta.Chipsmall nie wyśle ​​ponownie, jeśli części zostały zatrzymane lub zajęte w lokalnych zwyczajach klienta, nie ma zwrotu płatności.

11. Obowiązki i odpowiedzialność.
Chipsmall to profesjonalna platforma handlowa B2B i B2C, w której możemy sprawdzić tylko zewnętrzny stan towarów, ale nie możemy sprawdzić ich funkcji wewnętrznej. Zwroty w ciągu 30 dni będą akceptowane, jednak klienci nie mają prawa ścigać Chipsmall za niedziałające towary, nie mają również prawa do żądania dodatkowej rekompensaty. Chipsmall to platforma usługowa, nie jesteśmy producentami, po prostu dostarczamy usługi i pomagamy klientom w zakupie produktów, których potrzebują. Chipsmall zastrzega sobie prawo do ostatecznych wyjaśnień.
GOVERNING LAW
These Terms of Service and any separate agreements whereby we provide you Services shall be governed by and construed in accordance with the laws of Cyprus

Sprzężenie zwrotne

Doceniamy Twoje zaangażowanie w produkty i usługi Chipsmall. Twoja opinia jest dla nas ważna! Poświęć chwilę na wypełnienie poniższego formularza. Twoja cenna opinia gwarantuje, że konsekwentnie dostarczamy wyjątkową obsługę, na którą zasługujesz. Dziękujemy, że jesteś częścią naszej podróży do doskonałości.